Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Įtraukusis ugdymas

               Įtraukusis ugdymaskokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

          Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

      Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO VERTYBĖS/NUOSTATOS, SVARBIOS MOKYTOJUI, UGDANČIAM KIEKVIENO MOKINIO KOMPETENCIJAS KLASĖJE

„Mokykla 2030”

          Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

            Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

 

Dokumentai/nuorodos:

 

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

 

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12f3fd202cb711ecad73e69048767e8c

 

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

 

Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Teminio išorinio vertinimo ataskaita

 

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa

 

 

NAUDINGOS NUORODOS

https://itraukusisugdymas.lt/

https://www.sppc.smm.lt/veikla/itraukusis-ugdymas/

https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL_DOCUMENT&phrase=%C4%AFtraukusis%20ugdymas