Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija


Lietuvos Respublikos darbo kodeksas


Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas


Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas


Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas


Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas


Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas


Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas


Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS>>

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

 

LR ŠMM įsakymas "Dėl geros mokyklos koncepcijos"

 

Geros mokyklos modelio schema

 

Geros mokyklos koncepcija

 

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas     Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

 

Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo

 

Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo

 

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

 

Sprendimas dėl draudimo rūkyti

 

Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo

 

Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

 

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo

2016 m. birželio 30 d. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

 

ŠMM Teisinė informacija

 

Švietimą ir švietimo įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai